vnimave

woow2

CZ SK HU

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre nákup stavebníc MAGFORMERS

Zmluvné vzťahy medzi kupujúcim (zákazníkom) a predávajúcim (dodávateľom) sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade spotrebiteľa sa riadi Občianskym zákonníkom v platnom znení, a ostatnými súvisiacimi predpismi. V prípade podnikateľov sa riadia Obchodným zákonníkom v platnom znení. Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúci
Didamag s.r.o.,
U hráze 130/21,
100 00 Praha 10
IČO: 01474952
DIČ: CZ01474952

Kupujúci
súkromný spotrebiteľ, fyzická alebo právnická osoba, popr. štátna inštitúcia alebo nezisková organizácia

Objednávka tovaru
Tovar je možné objednať prostredníctvom objednávkového formulára nášho e-shopu, alebo zaslaním objednávky na adresu info@magformers.sk
Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitosti uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza v okamihu formálneho potvrdenia objednávky predávajúcim.
Prijatie objednávky je kupujúcemu zaslané na emailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol vo svojej objednávke. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. V emailovom prijatí objednávky predávajúci špecifikuje dodacie a platobné podmienky. Predávajúci si vyhradzuje právo z prevádzkovo technických dôvodov (zmena ceny, nedostatok tovaru na trhu a podobne) zmeniť dodacie a platobné podmienky uvedené na webových stránkach. V takom prípade bude kupujúci kontaktovaný formou elektronickej pošty a k uzavretiu zmluvy dôjde až prijatím týchto zmien zo strany kupujúceho takisto formou emailovej korešpondencie. Predávajúci je oprávnený neprijať objednávku zo strany kupujúceho, ak nie je schopný objednaný tovar dodať napr. z toho dôvodu, že príslušný tovar sa už nevyrába, výrazným spôsobom sa zmenila cena apod. V tomto prípade predávajúci kontaktuje kupujúceho za účelom prerokovania ďalšieho postupu.
Pokiaľ je predávajúci schopný dodať iba niektoré tovary z poslanej objednávky, je kúpna zmluva uzatvorená ohľadom predaja iba toho tovaru, ktorý je uvedený v prijatí objednávky zo strany predávajúceho. O tom, že niektorý tovar nemôže byť dodaný, bude kupujúci informovaný emailovou poštou.

Platobné podmienky
- Platba vopred bankovým prevodom
- Platba dobierkou pri doprave prepravnou službou

Doručenie objednaného tovaru
Tovar je doručovaný Slovenskou poštou formou balíku. Cena dopravy vrátane dobierky je 4, - Euro s DPH za každú objednávku (nie za každý tovar). Pri dodávke tovaru poštou bez dobierky (platba vopred na účet predávajúceho) je účtované iba poštovné a balné vo výške 3, - Euro s DPH za každú objednávku. Pri úhrade formou bankového prevodu je nutné túto skutočnosť uviesť do poznámok v objednávkovom formulári.
Pokiaľ cena objednávky presiahne sumu 120, - Euro vr. DPH, je doprava poskytovaná kupujúcemu ZADARMO.
Obvyklá dodacia lehota je 3-7 pracovných dní od prijatia objednávky.

Práva a povinnosti predávajúceho
Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru a vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.
Kupujúci obdrží pri prevzatí zásielky od prepravcu s tovarom riadny daňový doklad (faktúru).
Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, pokiaľ kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.
Pokiaľ už kupujúci za tovar zaplatil vopred (napr. bankovým prevodom) a predávajúci nie je schopný objednaný tovar dodať, budú peniaze prevedené späť na účet kupujúceho v najkratšom možnom termíne.

Práva a povinnosti kupujúceho
Kupujúci je povinný uviesť pri vyplňovaní objednávkového formulára pravdivo všetky požadované informácie, najmä potom správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť tovar dodaný. Kupujúci je povinný objednaný tovar odobrať a zaplatiť celkovú cenu, s ktorou je oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.
Pri prevzatí zásielky kupujúcim je nutné prekontrolovať stav zásielky a v prípade zistenia neúplnosti alebo zjavného poškodenia prevzatie odmietnuť. Túto skutočnosť je povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu. S dopravcom sa odporúča spísať formálny zápis o škode a ten potom poslať predávajúcemu. Objednávka zaslaná kupujúcim je záväzná a v prípade nevyzdvihnutia zásielky na dobierku bude po kupujúcom požadované uhradenie všetkých zbytočne vynaložených nákladov.
Objednávku môže kupujúci zrušiť najneskôr nasledujúci deň po jej odoslaní a to telefonicky alebo e-mailom aj bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru či služby, popr. číslo objednávky. Kupujúci má zákonné právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia plnenia. V prípade, že predávajúci neodovzdal kupujúcemu informácie, ktoré je povinný odovzdať písomne alebo iným obdobným spôsobom / podľa § 53 Občianskeho zákonníka /, je táto lehota pre odstúpenie 3 mesiace od prevzatia plnenia. Toto je však nutné predávajúcemu oficiálně vopred oznámiť spolu s uvedením čísla účtu či adresy pre vrátenie peňazí a až potom zaslať na vlastné náklady späť kompletný tovar bez známok používania alebo opotrebovania, pokiaľ možno v pôvodnom obale a so všetkým príslušenstvom. Po prijatí nepoškodeného vráteného tovaru bude kupujúcemu poukázaná späť zodpovedajúca suma dohodnutou formou najneskôr do 30 dní od okamžiku prejavu vôle kupujúceho od zmluvy v zákonnej lehote odstúpiť. Zmluvné dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sú predávajúcim uchovávané, a možno ich zaslať kupujúcemu na jeho žiadosť v písomnej podobe.
Vlastnícke právo na objednaný tovar prechádza na kupujúceho až po riadnom uhradení kúpnej ceny a do tej doby zostáva majetkom predávajúceho.

Ochrana osobných údajov
Vyplnením registračného formulára či záväznej objednávky dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch v nevyhnutne potrebnom rozsahu. Viac viď. záložka "ochrana osobných údajov"

Reklamácie
Stavebnice Magformers sú výrobkom prvotriednej kvality a zatiaľ nebol zaznamenaný žiadny prípad reklamácie a to ani vo fáze vznesenie žiadosti. Napriek tomu si pozorne prečítajte nasledujúce podmienky, ak by sa mal takýto prípad v budúcnosti objaviť. Ich plné znenie nájdete pod záložkou "reklamačný poriadok".

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info