vnimave

woow2

CZ SK HU

Ochrana osobních dat

Ochrana osobních dat našich zákazníků

V súlade so znením zákona č 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a informácií sa firma Didamag s.r.o. zaväzuje, že Vami poskytnuté informácie budú použité iba k vybaveniu Vašej objednávky. Odoslaním objednávkového formulára dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy, čím objednávateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov za účelom uspokojenia objednávky. Tento súhlas je poskytnutý na dobu neurčitú. Predávajúci si vyhradzuje právo využiť získané osobné údaje len pre poskytovanie obchodných oznámení o produktoch a akciách firmy Didamag s.r.o. týkajúcich sa tovaru určeného deťom. Firma Didamag s.r.o. nebude odovzdávať osobné údaje svojich zákazníkov žiadnej tretej osobe, ktorá nemá bezprostredný vzťah k vybaveniu príslušnej objednávky, s výnimkou prípadov, kedy tak stanoví zákon vo vzťahu k výkonným orgánom SR a štátnej správy. Objednávateľ môže písomne vyjadriť nesúhlas s uchovávaním svojich osobných údajov, na základe čoho sa firma Didamag s.r.o. zaväzuje tieto údaje odstrániť zo svojej databázy v nevyhnutne potrebnom rozsahu.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info