vnimave

woow2

CZ SK HU

Reklamácie

Reklamácie

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.magformers.sk a jeho reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. Tá je pri predaji konečnému spotrebiteľovi stanovená zákonnou lehotou 24 mesiacov. V priebehu prvých 6 mesiacov od dátumu predaja bude pri reklamačnom konaní predpokladano, že tovar už v čase predaja nebolo v súlade s kúpnou zmluvou, výrobok bude teda v prípade oprávnenosti reklamácie automaticky vymenený za nový. Po uplynutí polročnej lehoty bude reklamácia riešená podľa danej situácie opravou či výmenou vadných súčasťí stavebnice alebo v prípade neopraviteľných závad kompletnou výmenou. Záručná doba na dodaný tovar sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave.

Reklamácia sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

  • opotrebenie výrobku a jeho častí spôsobené ich bežným používaním (napr. poškriabanie povrchu dielikov alebo zmena farebnosti pri dlhodobej expozícii svetelnému alebo tepelnému žiareniu)
  • stavebnica bola mechanicky poškodená alebo zničená zaobchádzaním nezodpovedajúcim jej účelu
  • stavebnica bola používaná v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom bežným pre daný typ tovaru
  • tovar bol poškodený prírodnými živlami
  • bolo poškodenie spôsobené nevhodným skladovaním

Reklamačné podmienky:
Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť našej firme. Za vady vzniknuté prepravcom neručíme.

Pokiaľ bol tovar doručený prepravnou službou alebo poštou, zašlite výrobok späť na našu adresu a zásielku označte nápisom "REKLAMÁCIA". Výrobok je potrebné zaslať kompletné a najlepšie v pôvodnom obale, každopádne tak, aby pri preprave nedošlo k jeho poškodeniu.
K reklamácii priložte podpísaný dokument obsahuijící nasledujúce údaje:
meno a adresa odberateľa, telefonický kontakt, číslo faktúry, na ktorom bol výrobok kúpený a detailný popis závady.

Reklamáciu vyrieši predávajúci bez zbytočného odkladu, tj najneskôr do 30tich kalendárnych dní od dátumu uplatnenia reklamácie (pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim spotrebiteľom nedohodne inak).

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info