Zaručujeme, že všetok skladový tovar, ktorý si u nás objednáte 19. decembra, bude odovzdaný z nášho skladu dopravcom včas, aby vám mohli tovar doručiť pred Vianocami podľa ich pravidiel. Viacej tu:

Suhlasím so spracovaním osobných údajov

I.

Všeobecne

 

Spoločnosť DIDAMAG sro, IČO: 01474952, DIČ: CZ01474952, so sídlom U Hrádze 130/21, 100 00 Praha 10, www.magformers.cz, info@magformers.cz (ďalej tiež "Spoločnosť", alebo "Správca"), je obchodná spoločnosť, ktoré v ČR prevádzkuje okrem iného internetový obchod (ďalej tiež "e-shop") na webovom portáli www.magformers.sk
Ako prevádzkovateľ e-shopu nakladá Spoločnosť s osobnými údajmi zákazníkov. V tejto súvislosti deklaruje, že je si vedomá všetkých povinností, ktoré ju vyplývajú z platnej právnej úpravy v platnom a účinnom znení (ďalej len "zákon") a nariadenie Európskeho parlamentu a Európskej rady č. 2016/679, o ochrane osobných údajov (ďalej len "nariadenie"), všetko ďalej ako "platná legislatíva".

S odkazom na spoločenskú a zákonnú zodpovednosť, spracováva Spoločnosť údaje korektne, zákonným a transparentným spôsobom, v súlade so všetkými zásadami spracovanie osobných údajov, tak ako jej ukladá platná legislatíva.

Kupujúci by mal byť informovaný o tom, že ochrana jeho osobných údajov je poskytovaná platnou legislatívou. V tejto súvislosti je kupujúci oprávnený poznať vždy účel spracovania, rozsah spracúvaných údajov, dobu, po ktorú sa údaje spracúvajú, formu spracovania, kategóriu príjemcov spracovanie, právny titul spracovanie, popr. či sú jeho osobné údaje prenášané do zahraničia. Proti spracovanie má možnosť vzniesť námietku, požiadať o obmedzenia spracovania alebo o vymedzí spracúvaných osobných údajov.

II.

Osobné údaje Kupujúceho

 

 1. Právnym titulom pre spracovávanie osobných údajov kupujúceho je jeho súhlas. Kupujúci výslovne súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov:

a) meno a priezvisko, tituly,

b) adresa pre doručovanie,

c) adresa elektronickej pošty, telefónne číslo,

 

(Ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

 

 1.  Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, tj. K účelu predajnému a     marketingovému, rovnako ako k prípadnému reklamačnému konaniu, ďalej k vedeniu používateľského účtu na e-shope predávajúceho, vždy v rozsahu potrebnom pre účel, a to vrátane realizácie elektronické platby a doručenia prostredníctvom doručovacej služby. Poskytnuté osobné údaje môžu byť na rovnaký účel sprístupnené povereným zamestnancom predávajúceho.

 

 1. Nezvolí Ak kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku a na tento účel nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy. Súhlas je možné vylúčiť ihneď, alebo kedykoľvek odvolať spôsobom, ktorý je opísaný v každom jednotlivom obchodnom oznámení alebo informáciu, prípadne je popísaný na webovej stránke, na adrese www.magformers.cz. Predávajúci Kupujúceho upozorňuje, že má možnosť podať proti spracovaniu osobných údajov pre vyššie uvedený účel námietku podľa článku. 21 ods. 2 a ods. 3 nariadenia. Ak Kupujúci súhlas odvolá, predávajúci prestane osobné údaje pre tento účel spracovávať.
 2. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo. Kupujúci by mal bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajov. V opačnom prípade sa vystavuje (hoci aj čiastočné) nemožnosť riadneho plnenia predávajúceho, vyplývajúceho zo zmluvy. Rovnako tak má kupujúci právo žiadať predávajúceho o opravu správnosti ním vedených údajov.
 3. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť spracovateľa, prípadne inú osobu. Ak tak urobí, tak iba na základe právneho rokovania, ktoré zaviaže takú osobu k dodržiavaniu platnej legislatívy. S výnimkou osôb, ktoré realizujú prepravné a doručovacie služby, nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím stranám. Prípadnú výnimku tvorí tretia strana prostredníctvom ktorej je realizovaná elektronická platba predmetu kúpy (príjemcovia osobných údajov).
 4. Osobné údaje budú spracovávané po dobu dvoch kalendárnych rokov od poslednej objednávky. Každou ďalšou objednávkou toto obdobie sa automaticky predlžuje. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 5. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
 6. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

8.3. vzniesť proti spracovaniu námietku. (Námietku môže kupujúci vzniesť na kontaktnej adrese Správca.

8.4. predložiť sťažnosť dozorného orgánu

 

 1. Ak požiada kupujúci o informáciu o kategórii a rozsahu o ňom spracúvaných osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

 

 1. Kupujúci má právo na obmedzenie spracovanie, čo znamená, že osobné údaje, pri ktorých bolo spracovanie zákazníkom obmedzené, Správca označí, a po dobu trvania obmedzenia je nesmie ďalej spracovávať, s výnimkou ich uloženia. Právo na obmedzenie spracovanie má subjekt vtedy, ak
 • popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby Správca mohol presnosť osobných údajov overiť;
 • spracovanie je protiprávne a subjekt odmieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • osobné údaje subjektu spoločnosť nepotrebuje pre účely spracovania, ale subjekt je požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

 

 1. Kupujúci je oprávnený požiadať predávajúceho, aby jeho osobné údaje, ktoré má povinnosť viesť v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte odovzdal inému správcovi, popr. samotnému kupujúcemu. Predávajúci žiadosti vyhovie, ak je to technicky možné, a ak nie sú s takou operáciou spojené neprimerané náklady. Žiadosť je kupujúci povinný podať písomne.

 

 1. Kupujúci je oprávnený požiadať predávajúceho, aby o ňom vymazal tie údaje, ktoré sa ho týkajú. Predávajúci tejto žiadosti vyhovie, sú - ak na to splnené dôvody, za ktorých možno údaje vymazať (čl. 17 nariadenia) Ak sú dôvody pre výmaz splnené, predávajúci vykoná výmaz bez zbytočného odkladu, prípadne upovedomí kupujúceho, prečo nemožno jeho žiadosti vyhovieť. Žiadosť kupujúceho musí byť predávajúcemu doručená písomne.

 

 

 1. Kupujúci má právo svoj súhlas so spracovaním odvolať. Súčasne berie kupujúci na vedomie, že odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúce zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

 

 1. Predávajúci sa zaväzuje uplatňovať vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov kupujúceho a prípadne tretích osôb proti náhodnému alebo nezákonnému zničeniu alebo náhodnej strate, zmene, neoprávnenému prezradeniu alebo prístupu, a to najmä prostredníctvom technologických prvkov, spočívajúcich v chránení prístupu pomocou hesiel, prípadne iných vhodných opatrení.

 

 1. Správcom osobných údajov je spoločnosť DIDAMAG s.r.o., IČO: 01474952, DIČ: CZ01474952, so sídlom U Hrádze 130/21, 100 00 Praha 10, www.magformers.sk, info@magformers.sk.

 

 

 1. Predávajúci prehlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov nebude nakladať žiadne citlivé osobné údaje v zmysle ustanovenia § 4 písm. b) zákona, resp. osobné údaje osobitných kategórií v zmysle čl. 9 nariadenia

 

 1. Predávajúci a kupujúci vyhlasujú, že za spracovanie osobných údajov nevzniká ani jednej zo zmluvných strán nárok na odmenu.

 

 

 1. Predávajúci a kupujúci sú pri plnení uzavretej zmluvy povinní postupovať v súlade so zákonom a s nariadením.

III.

Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

 

 1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujícího.Souhlas je možné vylúčiť ihneď, alebo kedykoľvek odvolať spôsobom, ktorý je opísaný v každom jednotlivom obchodnom oznámení alebo informáciu, prípadne je popísaný na webovej stránke, na adrese www.magformers.cz. Predávajúci kupujúceho upozorňuje, že má možnosť podať proti spracovaniu osobných údajov pre vyššie uvedený účel námietku podľa článku. 21 ods. 2 a ods. 3 nariadenia. Pokiaľ kupujúci súhlas odvolá, predávajúci prestane osobné údaje pre tento účel spracovávať.

 

 1. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

IV.

Opatrenie Správca

 

 

 1. Spoločnosť prijala technicko - organizačné opatrenia a postupy pre prípad porušenia zabezpečenia alebo straty poskytnutých osobných údajov. Zároveň Spoločnosť dokumentuje všetky pokusy o narušenie zabezpečenia a tieto analyzuje.
 2. Akékoľvek zistenie nevyhovujúceho stavu, vrátane opisu udalosti, rozsahu a všetky zistené príčine nahlási Spoločnosť v stanovenej lehote príslušnému dozornému orgánu.

V rámci takéhoto hlásení Spoločnosť oznámi dozornému orgánu všetky informácie vyžadované platnou legislatívou. (Článok 33 a nasl. Nariadenia).

 1. Ak Spoločnosť vyhodnotí, že porušenie zabezpečenia bude mať za následok riziko pre práva a slobody skupujícího, oznámi takúto skutočnosť priamo kupujúcemu (článok 34 nariadenia).

 

 1. Spoločnosť nespracováva osobitné kategórie údajov (v zmysle článku 9 nariadenia).

 

 

 1. Ak Spoločnosť zapojí do spracovania ďalšiu osobu (typicky spracovateľa) deje sa tak vždy za konkrétnym účelom a na základe platne uzavretej zmluvy. Súčasťou takejto zmluvy je aj záväzok spracovateľa neposkytovať získané osobné údaje tretím subjektom a to pod hrozbou sankcie.

 

 1. Získané osobné údaje neodovzdáva Spoločnosť do tretej krajiny.