Zaručujeme, že všetok skladový tovar, ktorý si u nás objednáte 19. decembra, bude odovzdaný z nášho skladu dopravcom včas, aby vám mohli tovar doručiť pred Vianocami podľa ich pravidiel. Viacej tu:

Zmluvné vzťahy medzi kupujúcim (zákazníkom) a predávajúcim (dodávateľom) sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade spotrebiteľa sa riadi Občianskym zákonníkom v platnom znení, a ostatnými súvisiacimi predpismi. V prípade podnikateľov sa riadia Obchodným zákonníkom v platnom znení. Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.
Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Predávajúci:
Predávajúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie podnikateľ, ktorý na rozdiel od kupujúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.


Názov: Didamag s.r.o.,
Sídlo: U hráze 130/21,
100 00 Praha 10
IČO: 01474952
DIČ: CZ01474952

Kupujúci

Kupujúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ, ktorým je človek, ktorý na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Informácie:
Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavné chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru. Ceny tovaru ustávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou ​​nie je prijatím ponuky. Potvrdenie obsahu zmluvy uzavretej v inej ako písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne dohodnutého obsahu zmluvy, nemá právne účinky. Prevzatie nevyžiadaného plnenie zo strany kupujúceho neznamená prijatie ponuky. Fotografie uvedené na stránkach obchodu odpovedajú predávanému tovaru.

Charakteristika tovaru:
Predmetom predaja sú kreatívni detskej stavebnice sa spojmi prevažne na báze neodymových magnetov a ich príslušenstva. K týmto stavebniciam taktiež poskytujeme metodickej príručky a tlačené učebné materiály (pracovné zošity).

Objednávka tovaru
Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Kupujúci je povinný uviesť pri vyplňovaní objednávkového formulára pravdivo všetky požadované informácie, najmä potom správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť tovar dodaný. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

Prijatie objednávky je kupujúcemu zaslané na emailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol vo svojej objednávke. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. V emailovom prijatí objednávky predávajúci špecifikuje dodacie a platobné podmienky. Predávajúci si vyhradzuje právo z prevádzkovo technických dôvodov (zmena ceny, nedostatok tovaru na trhu a podobne) zmeniť dodacie a platobné podmienky uvedené na webových stránkach. V takom prípade bude kupujúci kontaktovaný formou elektronickej pošty a k uzavretiu zmluvy dôjde až prijatím týchto zmien zo strany kupujúceho takisto formou emailovej korešpondencie. Predávajúci je oprávnený neprijať objednávku zo strany kupujúceho, ak nie je schopný objednaný tovar dodať napr. z toho dôvodu, že príslušné tovar sa už nevyrába, výrazným spôsobom sa zmenila cena a pod. V tomto prípade predávajúci kontaktuje kupujúceho za účelom prerokovania ďalšieho postupu.

Ak je predávajúci schopný dodať len niektoré tovary z vykonanej objednávky, je kúpna zmluva uzatvorená ohľadom predaja iba toho tovaru, ktoré je uvedené v prijatí objednávky zo strany predávajúceho. O tom, že niektorý tovar nemôže byť dodaný, bude kupujúci informovaný predávajúcim emailovou poštou.

Platobné podmienky

- platba vopred bankovým prevodom (v prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby). V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

- platba dobierkou pri doprave prepravnou službou

- platba prostredníctvom platobnej brány. Kontaktné údaje, ktoré kupujúci uvedie pri objednaní, slúžia výhradne pre našu potrebu a nebudú poskytnuté iným subjektom s výnimkou spracovateľov platieb. Citlivé vstupné údaje, ktoré zadávate do systému internetového bankovníctva, sú chránené platobnými bránami bánk a nedostávajú sa do prostredia tretích strán. My ako spracovatelia vidíme iba informáciu o transakcii v podobe: zaplatené / čaká sa na potvrdenie / platba nevykonané. Ak výsledok autentizácia povolí platbu, systém odošle požiadavku na autorizáciu objednávky, nepovolí ak výsledok autentizácia pokračovanie, proces platby je zastavený. - výsledok vykonanej platobnej transakcie sa Vám zobrazí na obrazovke.

Doručenie objednaného tovaru:

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 15 dní od potvrdenia objednávky, ak u jednotlivého tovaru nie inú lehotu na dodanie. Ak je pri tovare uvedené "skladom", predávajúci tovar odovzdá prepravnej službe najneskôr do piatich pracovných dní. Predávajúci neručí za termín dodania zásielky prepravnou spoločnosťou. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť predávajúcemu (najneskôr do 2 dní). V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

Doklady k tovaru, najmä daňový doklad odošle predávajúci kupujúcemu ihneď po prevzatí tovaru, najneskôr do dvoch dní od prevzatia tovaru spotrebiteľom.

Doručenie objednaného tovaru

Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

Tovar je doručovaný prepravnou spoločnosťou GLS, prepravnou spoločnosťou DPD alebo poštou.

Cena dopravy vrátane dobierky je 6,5 €  s DPH, v prípade DPD a 7,5 € s DPH v prípade GLS za každú objednávku (nie za každý tovar). Pri dodávke tovaru bez dobierky (platba vopred na účet predávajúceho, platobná brána) je účtované iba poštovné a balné vo výške  5 €  s DPH, v prípade DPD a 6 € s DPH v prípade GLS za každú objednávku.

Pokiaľ cena objednávky presiahne sumu 150 € vr. DPH, je doprava poskytovaná kupujúcemu ZADARMO.

Obvyklá lehota odovzdaní zásielky dopravcovi je 2-7 pracovných dní od prijatia objednávky. Rýchlosť dodania zásielky určuje dopravca, predávajúci rýchlosť prepravy nemôže ovplyvniť.

Práva a povinnosti predávajúceho
Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru a vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.
Kupujúci obdrží pri prevzatí zásielky od prepravcu s tovarom riadny daňový doklad (faktúru).
Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, pokiaľ kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.
Pokiaľ už kupujúci za tovar zaplatil vopred (napr. bankovým prevodom) a predávajúci nie je schopný objednaný tovar dodať, budú peniaze prevedené späť na účet kupujúceho v najkratšom možnom termíne.

Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy:

 

Adresa pre zaslanie tovaru:

Didamag s.r.o.

Sklad – Brunka, Brunka 64, Humpolec 396 01

info@magformers.cz

+420 777 991 194


Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či platby. Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru.

Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu zašle alebo odovzdá v 14 dňovej lehote. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo zmluvy / predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal. Najneskôr v rovnakej lehote je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar. Tovar by malo byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Vracia Ak kupujúci tovar osobne v prevádzke predávajúceho, vráti predávajúci vyššie uvedené platby do 7 dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcemu.

Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženie hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú čiastku.

Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využitý vzorový formulár poskytovaný predávajúcim. Vzor / on-line formulár na odstúpenie od zmluvy je dostupný tu. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@magformers.sk.

Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

Práva a povinností z chybného plnenia:
Akosť pri prevzatí

Pokiaľ má prevzatý tovar nedostatky (napr. Nemá dohodnuté alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dohodnutému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo i predzmluvných parametrom), jedná sa o vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.

Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nie povahe vady neúmerné (najmä ak nemožno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), možno uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád alebo nové komponenty bez vád, ak sa týka vada iba tejto súčasti.

Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

Počas šiestich mesiacov od prevzatia tovaru sa predpokladá, že vada tovaru existovala už pri prevzatí tovaru.

Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, ak preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.

U predávaného použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Miesto práva na výmenu má kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.


Zákonné práva z vád


Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti uvedené v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode.

V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať u vady, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú):

• odstránenie vady dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci;

• bezplatné odstránenie vady opravou;

• primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo

• vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Ak sa vyskytol prípad odstrániteľná vada po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet chýb (najmenej tri chyby súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržanie návodu na použitie.

Vybavenie reklamácie:
Stavebnice Magformers sú výrobkom prvotriednej kvality a zatiaľ nebol zaznamenaný žiadny prípad reklamácie a to ani vo fáze predloženia požiadavky. Napriek tomu si pozorne prečítajte nasledujúce podmienky, ak mal by sa takýto prípad v budúcnosti objaviť. Ich plné znenie nájdete pod záložkou "reklamačný poriadok".

Ochrana osobných údajov:
Vyplnením registračného formulára či záväznej objednávky dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch v nevyhnutne potrebnom rozsahu. Viac viď záložka "ochrana osobných údajov".

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 3.11.2021.