Reklamačný poriadok pre nákup stavebníc Magformers

 

Adresa pre zaslanie reklamácie:

Lignamag NC s.r.o.
Sklad E – Brunka, Brunka 64, Humpolec 396 01
kontaktní osoba: Jana Příhonská

info@magformers.cz

+420 777 991 194

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.magformers.sk a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. Tá je pri predaji konečnému spotrebiteľovi stanovená zákonnou lehotou 24 mesiacov (§ 612 a nasl. Zák. Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení). Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určené k oprave bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak urobí tak písomne ​​alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis chyby a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, žiadal Ak kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

Nezvolí Ak kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od odovzdania / doručenia tovaru predávajúcemu alebo do miesta určeného na opravu. Tovar by mal byť pri preprave zabalené vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, malo by byť čisté a kompletné.

Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne ​​nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

Ak odmietne predávajúci odstrániť vadu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako by išlo o kúpe nového tovaru alebo jeho časti.

Ak nie je umožnené sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, zaväzuje sa predávajúci o vybavení reklamácie kupujúceho informovať podľa jeho požiadavky e-mailovou správou.

Reklamácia sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

• opotrebovanie výrobku a jeho častí spôsobené ich bežným používaním (napr. Poškriabanie povrchu dielikov alebo zmena farebnosti pri dlhodobej expozícii svetelnému či tepelnému žiareniu)

• stavebnice bola mechanicky poškodená alebo zničená zaobchádzaním neodpovedajúcim účinkom zavedenia

• stavebnice bola používaná v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom bežným pre daný typ tovaru

• tovar bol poškodený prírodnými živlami

• bolo poškodenie spôsobené nevhodným skladovaním